วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2554

ความสำคัญการละเล่นพื้นบ้านไทย


ความสำคัญการละเล่นพื้นบ้านไทย

ความสำคัญของการเล่น  การละเล่นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ทุกชาติทุกภาษาไม่ว่าจะอยู่ในวัยใดการละเล่นทำให้มนุษยได้ผ่อนคลายความตึงเครียดจากงานในชีวิตประจำวันนอกจากนั้นยังเป็นการเสริมสร้างกำลังกายให้แข็งแรงลับสมองให้มีสติปัญญาแหลมคมมีจิตใจเบิกบานสนุกสนานร่าเริงทั้งยังทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีขึ้นในหมู่มวลมนุษย์การละเล่นมีมาแต่สมัยใดไม่มีใครกำหนดแน่นอนได้เพียงแต่สันนิษฐานกันตามประวัติศาสตร์เท่านั้น   

ความสำคัญด้านวัฒนธรรม
1. เสริมสร้างพลานามัยให้สมบูรณ์
2. เสริมสร้างทักษะต่าง ๆ ให้เจริญ เช่น ทักษะในการใช้สายตา สังเกต ทักษะในการเคลื่อนไหวอวัยวะเป็นต้น
3. ส่งเสริมความเจริญทางด้านจิตใจ โดยปลูกฝังให้มีคุณธรรม อันจำเป็นแก่การเป็นพลเมืองที่ดี
4. ส่งเสิรมความเจริญทางสติปัญญา เช่น ฝึกให้ใช้ความคิด ฝึกให้มีไหวพริบ ฝึกการคาดคะเนเหตุการณ์ เป็นต้น
ความสำคัญด้านสังคม
1.) การละเล่นของเด็กไทย สะท้อนให้เห็นสภาพของสังคมไทยในด้านต่าง ๆ เช่น สภาพความเป็นอยู่และอาชีพของชาวบ้านตลอดจนความเชื่อและค่านิยมของคนไทยสมัยโบราณ
2. ) การละเล่นช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพของเด็กทั้งทางกายและจิตใจ ฝึกให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย                  มีความรับผิดชอบ มีความสามัคคีในหมู่คณะ

ความสำคัญด้านภาษา
   บทร้องประกอบการละเล่นของเด็กไทยในแต่ละภาคนั้น มีคุณค่าด้านภาษาทั้งในแง่ของวรรณศิลป์ และในแง่ของการสื่อสาร
  ในแง่ของวรรณศิลป์นั้น บทร้องมีรูปแบบไม่จำกัดตายตัว มีการใช้คำเป็นวรรคสั้น ๆ และมีเสียงสัมผัสคล้องจองทำให้เกิดความไพเราะ 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น